Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Liikunnanohjauspalvelut Minna Sinikedon EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.6.2022. Muokattu 20.10.2022.

1) Rekisterinpitäjä
Liikunnanohjauspalvelut Minna Siniketo
Mäntyläntie 157, 61360 Mieto
Puh. 050 570 1465
msiniketo@gmail.com
Y-tunnus: 1572015-8.

2) Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Minna Siniketo
Puh. 050 570 1465
msiniketo@gmail.com. 

3) Rekisterin nimi
Liikunnanohjauspalvelut Minna Siniketo asiakasrekisteri.

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn eli rekisterin käyttötarkoitus:
– asiakassuhteiden hoito / yhteydenpito, informointi
– palvelun parantaminen
– väärinkäytösten ehkäisy
– markkinointi asiakkaan luvalla
– muut verkkopalvelut; tilastointi, analytiikka verkkosivustoni käytön sekä palvelujeni kysynnän / myynnin seurantaan.

5) Rekisterin tietosisältö
Seuraavat tiedot tallennetaan rekisteriin:
– asiakkaan tunnistautumistiedot; asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika
– yritysasiakkaan tunnistetiedot; Y-tunnus, sopimus- ja maksuasioita hoitavien henkilöiden yhteystiedot
– yhteystiedot; osoite, puhelin, sähköpostiosoite
– asiakkaan luovuttamat terveystiedot palvelun turvallisuuden parantamiseksi
– mahdolliset tunnusluvut / suoritukset palvelussa asiakkaan tavoitteellisen etenemisen seuraamiseksi
– tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista; ostohistoria palveluista hintatietoineen.

6) Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta hänen itsensä antamina mm. www-lomakkeilla (yhteydenottolomake, tarjouspyyntölomake) lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista, osto- ja ilmoittautumistapahtumista sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta ja hakemistopalveluista.

7) Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Joitakin välttämättömiä asiakastietoja luovutetaan kolmansille osapuolille palvelun mahdollistamiseksi seuraaville:
– maksulaitokselle maksettaessa tilille; Holvi
– kirjanpitotoimistolle
– sähköpostikumppanille palvelusta asiakkaalle tiedottamiseen; Gmail
– SMS-kumppaneille palvelusta asiakkaalle tiedottamiseen sähköisesti viestien; Elisa, Telia, WhatsApp
– ilmoittautumislomakkeen / asiakaspalautteiden ja -kyselyjen palvelualustalle; SurveyMonkey / Webropol
– verkkosivustoni palvelimelle mahdolliset varmuuskopiot; Wepardi
– analytiikka- ja tilastointikumppaneille; Site Kit by Google, Yoast SEO
– parastapalvelua.fi-sivustolle Kurikan kaupungin myöntämillä ”yli 65-vuotiaiden liikuntapalvelusetelillä” maksavien asiakkaiden liikuntapalvelusetelin ehtojen käyttötarkoitusta varten
– tarvittaessa perintäyhtiölle laskujen erääntyessä tai jäädessä maksamatta
– tarvittaessa viranomaisille, jolloin viranomaisten tietopyynnöstä ilmoitetaan lain sen salliessa aina myös asiakkaalle.

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän toimesta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9) Tietojen säilyttämisaika ja poistaminen           
Tiedot säilytetään asiakassuhteen ajan ja sen päättymisen jälkeen märittelemättömän ajan myöhempää markkinointi sekä yrityksen kehittymisen seurantaa varten. Kirjanpitolaki määrää tietojen säilytysajat. Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisteristä poistoa; katso kohta 11.   

10) Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain palveluntarjoajalla / rekisterin ylläpitäjällä Minna Sinikedolla.          

11) Tarkastus-, muutos- ja kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat rekisteritiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä kieltää asiakasrekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainonnassa. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, kieltoa, poistoa tai rajoitusta, on nämä pyynnöt lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi vaatia tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12) Tietosuojaselosteen muuttaminen
Lainsäädännön ja palvelujen mahdollisen muuttumisen vuoksi pidätän oikeuden tehdä muutoksia tähän Tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen. Voimassa olevan tietosuojaselosteen löydät aina tältä sivulta. Palvelua käyttäessään asiakas hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot. Jos asiakas ei hyväksy näitä ehtoja, ei hänellä ole oikeutta käyttää palvelua.

13) Valitusosoitus
Mikäli asiakas katsoo, ettei hänen henkilötietojaan käsitellä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, hän voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Tämä taho Suomessa on tietosuojavaltuutettu.